Vindenergi – forudsætningen for den grønne omstilling

For at opnå et samfund fri for fossile brændstoffer, der samtidig tilgodeser et stigende behov for energi, er det nødvendigt at udbygge kapaciteten af vedvarende energi (VE). I den forbindelse er vindenergi fortsat den billigste energiteknologi, vi har til rådighed.

Billede af vindmøller ved storebæltsbroen. Vindenergi er en af de teknologier, der skal bidrage til den grønne omstilling.
Mere end 40 pct. af den samlede danske elproduktion kommer fra vindmøller, og vindenergi udgør derfor et vigtigt element i omstillingen af energisystemet, som skal sikre, at Danmark bliver uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Hvad er vindenergi?

Vindenergi er forureningsfri energi produceret udelukkende ved hjælp af vind fra vindmøller, der kan opstilles både på land og til vands. I forbindelse med produktion, transport og installation af vindmøller udledes C02, men denne udledning tjenes typisk hjem i løbet af 6-12 måneder af en vindmølles levetid. Vindmøller opstillet i dag har en designlevetid på 25 år, men har ofte vist sig at holde i 30 år eller mere.

Verden er i fuld gang med en grøn omstilling, og i tiltagende omfang bliver vindmøllerne anvendt som erstatning for fossile kraftværker. Mere end 40 procent af den samlede danske elproduktion stammer ifølge Energistyrelsens fra vindmøller. Dermed spiller vindenergi den bærende rolle i omstillingen af det danske energisystem, som skal sikre, at Danmark i 2050 er CO2-neutral.

Vindmøller og vindenergi står dog i dag for under fem procent af al den samlede elektricitet, som bliver produceret i verden. Det Internationale Energiagentur (IEA) vurderer imidlertid, at andelen i 2050 kan blive så høj som 36 pct. Det kræver dog, der fremover bliver ved med at investere i vindmøller og vindteknologi, så vi kan blive endnu bedre til at udnytte vindens kræfter - Ikke kun i Danmark, men også globalt.

Hvordan virker en vindmølle?

En vindmølle virker ved, at blæsten fra vinden får vindmøllens vinger til at dreje rundt. Når luften rammer vindmøllens vinger, overføres energi til vingerne, der trækkes rundt. Energien bruges til at trække en generator, der sidder inde i vindmøllehuset (nacellen). Generatoren skaber strøm ved hjælp af elektromagnetisk induktion, hvor en magnet drejes rundt i et kammer med spoler. Når magneten drejer rundt, ændres magnetfeltet i spolerne, og herved skabes strøm. Strømmen føres normalt videre til elnettet, der udgør det system af ledninger, der transporterer strømmen videre ud i forbrugernes stikkontakter.

Hvordan udnyttes strøm fra vindmøller?

Langt den største producerede strøm fra vindmøller udnyttes i det offentlige elnet, hvorfra der er kabelforbindelser til de fleste af vores nabolande. Vindenergiens andel af elproduktionen i Danmark var i 2021 på 47 procent.

Kabelforbindelserne til udlandet sikrer, at der altid er et marked for den producerede energi. Det gælder også, når det er blæsevejr, og vi har overskud af vindenergi i det danske energisystem. Derudover skal kabelforbindelserne sikre, at vi kan importere el fra udlandet, når vi har vindstille og dermed underskud af el i vores energisystem.

Hvorfor står vindmøller stille?

Årsagen til, at vindmøller står stille er, at hovedparten af elproduktionen i det danske elsystem i lange perioder stort set kun kommer fra vindmøller. I disse perioder er vindmøllerne udover en grøn elproduktion også med til at sikre, at elforbruget og elproduktionen er i balance.

Når en vindmølle f.eks. står stille i blæsevejr, så skyldes det sandsynligvis, at der i tidspunktet er en udfordring med en ubalance mellem elforbruget og elproduktionen. Vindmøllen bidrager med sit stop til at skabe balance i elsystemet - som er nødvendigt af hensyn til forsyningssikkerheden i det regionale elsystem, som vi er en del af.

Det må ikke forveksles med, at der er for mange vindmøller i Danmark, eller at vi ikke har behov for flere. I langt de fleste af årets andre timer er der brug for al den vindenergi, vi kan producere og mere til.

Set i lyset af, at vindmøller står for en betydelig del af elproduktionen i Danmark, er det naturligt, at vindmøller står stille engang imellem. Til gengæld kan vi så glæde os over, at vores forbrug fra fossile brændsler bliver mindre og mindre i takt med, at vindenergien tager over.

I Danmark står der mere end 4.000 vindmøller på land og 500 på havet. Med energiaftalen fra 2018 fremsatte et enigt Folketing et ønske om, at Danmark fortsat skal udbygge med vindenergi på land og på havet fremadrettet.